Lạc Việt sureHCS

Lạc Việt sureHCS

Employee Value Proposition

Employee Value Proposition (EVP) là gì?

Employee Value Proposition là gì? Thử thách và giải pháp phát triển Nói đến Employer Branding không thể nào không nhắc đến EVP (Employee Value Proposition); nhưng EVP được định nghĩa thế nào? Theo Brand Learning, Employee Value Proposition (EVP) … Read More