Lạc Việt sureHCS

Lạc Việt sureHCS

Lương-Thưởng

Bộ luật lao động mới nhất quy định về lương thưởng

7 Thay đổi quy định chi trả lương-thưởng trong Bộ luật lao động mới nhất có hiệu lực ngày 01/01/2021  7 điểm thay đổi, bổ sung về chi trả lương-thưởng trong Bộ luật lao động mới nhất: Bộ luật lao động … Read More