Lạc Việt sureHCS

Lạc Việt sureHCS

Created with Fabric.js 3.6.3
Tư vấn phần mềm quản trị nguồn nhân lực toàn diện

Lạc Việt sureHCS là “cánh tay phải đắc lực” của hơn 1000 doanh nghiệp tại Việt Nam từ năm 1995.

Hotline: 0901 55 50 63

Mã phương án khi kê khai BHXH, BHYT

Kê khai BHXH

Mã phương án của nghiệp vụ Tăng, Giảm và Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng khi kê khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Nghiệp vụ Báo tăng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Mã PA Tên phương án Nội dung Lưu ý
TM Tăng mới chưa có số sổ
 • Tháng quyết toán:
  • Tăng thu 26% quỹ lương BHXH;
  • Tăng thu 4.5% quỹ lương BHYT;
  • Tăng thu 2% quỹ lương BHTN (nếu có).
 • Bổ sung tăng 32.5% hoặc 30.5% số phải thu tại các tháng truy đóng.
 • Áp dụng quy định theo mức lương tối thiểu tại thời điểm truy thu
TC Tăng chuyển đã có số sổ, di chuyển từ tỉnh khác tới
TD Tăng đến đã có số sổ, di chuyển trong địa bàn tỉnh
ON (ts) Tăng sau khi nghỉ thai sản
 • Tháng quyết toán:
  • Tăng thu 26% quỹ lương BHXH;
  • Tăng thu 4.5% quỹ lương BHYT;
  • Tăng thu 2% quỹ lương BHTN (nếu có).
 • Bổ sung tăng 32.5% hoặc 30.5% số phải thu tại các tháng truy đóng.
 • Áp dụng quy định theo mức lương tối thiểu tại thời điểm truy thu.
ON (om) Tăng sau nghỉ ốm đau hoặc nghỉ không lương dài ngày Bổ sung nghiệp vụ hoàn trả 4.5% BHYT
nếu khi nghỉ có truy thu 4.5%
(Mã phương án TU)

2. Nghiệp vụ Báo giảm BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Mã PA Tên phương án Nội dung Lưu ý
GH1 Giảm hẳn (Chấm dứt HĐLĐ/ chuyển công tác)
 • Tháng quyết toán:
  • Giảm thu 26% quỹ lương BHXH;
  • Giảm thu 4.5% quỹ lương BHYT;
  • Giảm thu 2% quỹ lương BHTN (nếu có).
 • Bổ sung giảm 28% hoặc 32.5% số phải thu tại các tháng truy giảm.
 • Áp dụng quy định theo mức lương tối thiểu tại thời điểm truy giảm.
GH2 Giảm hẳn (Nghỉ hưu)
GH3 Giảm hẳn (Khi đang nghỉ thai sản, ốm, không lương)
GH4 Giảm hẳn (Bị chết)
GC Giảm chuyển đơn vị khác tỉnh
GD Giảm đến nơi khác cùng tỉnh
KL Giảm do nghỉ không lương Sau khi giảm không lương phải bổ sung
nghiệp vụ tăng thu 4.5% BHYT từ tháng
nghỉ đến hết thời hạn thẻ (Mã PA TT)
nếu người lao động không trả thẻ BHYT.
TS Giảm do nghỉ thai sản
 • Tháng quyết toán:
  • Giảm thu 26% quỹ lương BHXH;
  • Giảm thu 4.5% quỹ lương BHYT;
  • Giảm thu 2% quỹ lương BHTN (nếu có).
 • Bổ sung giảm 28% hoặc 32.5% số phải thu tại các tháng truy giảm.
 • Áp dụng quy định theo mức lương tối thiểu tại thời điểm truy giảm.
Đến thời điểm gia hạn thẻ BHYT cho đơn vị,
lao động đang nghỉ thai sản được gia hạn
như bình thường.
OF Giảm do ốm đau Khi giảm ốm đau mà NLĐ chưa có
giấy tờ xác minh nghỉ ốm, đơn vị bổ sung
nghiệp vụ tăng thu 4.5% BHYT từ tháng nghỉ
đến hết thời hạn thẻ (Mã phương án TT).Đến thời điểm gia hạn thẻ BHYT cho đơn vị,
NLĐ nghỉ ốm được gia hạn thẻ BHYT và truy thu.

3. Nghiệp vụ Điều chỉnh chức danh, mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Mã PA Tên phương án Nội dung
DC Điều chỉnh mức lương tham gia
 • Tháng quyết toán:
  • Điều chỉnh Tăng/Giảm thu 26% quỹ lương BHXH;
  • Điều chỉnh Tăng/Giảm thu 4.5% quỹ lương BHYT;
  • Điều chỉnh Tăng/Giảm thu 2% quỹ lương BHTN (nếu có).
 • Bổ sung tăng/giảm 32.5% hoặc 30.5% số phải thu tại các tháng điều chỉnh truy thu/giảm
 • Áp dụng quy định theo mức lương tối thiểu tại thời điểm điều chỉnh lương
CD Điều chỉnh chức danh Không thay đổi số phải thu tại tháng bắt đầu điều chỉnh.
AD Điều chỉnh bổ sung tăng nguyên lương
 • Tháng quyết toán:
  • Điều chỉnh Tăng/Giảm thu 26% quỹ lương BHXH;
  • Điều chỉnh Tăng/Giảm thu 4.5% quỹ lương BHYT;
  • Điều chỉnh Tăng/Giảm thu 2% quỹ lương BHTN (nếu có).
 • Bổ sung tăng/giảm 32.5% hoặc 30.5% số phải thu tại các tháng điều chỉnh truy thu/giảm
 • Áp dụng quy định theo mức lương tối thiểu tại thời điểm điều chỉnh lương
SB Điều chỉnh bổ sung giảm nguyên lương
 • Tháng quyết toán:
  • Điều chỉnh Tăng/Giảm thu 26% quỹ lương BHXH;
  • Điều chỉnh Tăng/Giảm thu 4.5% quỹ lương BHYT;
  • Điều chỉnh Tăng/Giảm thu 2% quỹ lương BHTN (nếu có).
 • Bổ sung tăng/giảm 32.5% hoặc 30.5% số phải thu tại các tháng điều chỉnh truy thu/giảm
 • Áp dụng quy định theo mức lương tối thiểu tại thời điểm điều chỉnh lương
TT Điều chỉnh bổ sung tăng số phải thu BHYT
 • Tăng/giảm thu 4.5% BHYT từ tháng, đến tháng cho các trường hợp giảm do ốm đau; nghỉ không lương không trả thẻ; báo giảm hẳn chậm muộn.
 • Áp dụng quy định theo mức lương tối thiểu từng thời điểm truy thu BHYT.
TU Điều chỉnh bổ sung giảm số phải thu BHYT
TN Điều chỉnh Bổ sung tăng số phải thu BHTN
 • Tăng/giảm thu 2% BHTN tại các tháng truy đóng.
 • Áp dụng quy định theo mức lương tối thiểu từng thời điểm truy thu BHTN.
GN Điều chỉnh Bổ sung giảm số phải thu BHTN

(Theo EFY Việt Nam)

Xem thêm các thông tin về BHYT, BHXH trên SureHCS:

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn