Lạc Việt sureHCS

Lạc Việt sureHCS

Created with Fabric.js 3.6.3
Tư vấn phần mềm quản trị nguồn nhân lực toàn diện

Lạc Việt sureHCS là “cánh tay phải đắc lực” của hơn 1000 doanh nghiệp tại Việt Nam từ năm 1995.

Hotline: 0901 55 50 63

Quy định mới nhất về lương theo vị trí việc làm

Lương theo vị trí việc làm

Nhắc đến tiền lương khu vực công, mọi người đều bàn về trả lương theo vị trí việc làm đối công chức, viên chức. Vậy “vị trí việc làm là gì mà ai cũng mong trả lương theo vị trí việc làm”? Bài viết sau đây, SureHCS sẽ nếu rõ quy định mới nhất về lương theo vị trí việc làm như sau:

1. Khái niệm “vị trí việc làm”

Đối với công chức:

Vị trí việc làm là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức. Nhằm để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đối với viên chức:

Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng. Là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Vai trò của “vị trí việc làm”

Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức thì vị trí việc làm:

– Là một trong những căn cứ để tuyển dụng, nâng nghạch, điều động công chức;

– Là căn cứ để tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức.

3. Như thế nào là trả lương theo vị trí việc làm?

Hiện nay, lương công chức viên chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP  theo nguyên tắc:

– Công chức, viên chức được bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức. Hoặc chức danh chuyên môn, nghiệp vụ nào thuộc ngành Tòa án, ngành Kiểm sát thì xếp lương theo ngạch hoặc chức danh đó.

– Công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) nào thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó.

Theo quy định thì vị trí việc làm là căn cứ để tuyển dụng (bổ nhiệm) công chức, viên chức. Hiện nay khi xác định lương cho nhóm đối tượng này cũng đã căn cứ theo “vị trí việc làm”. Nhưng tuân theo phương thức là xếp lương theo hệ số và ban hành mức lương cơ sở.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức thì:

  • Thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm:
  • Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương)
  • Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).
  • Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo. Thay thế hệ thống bảng lương hiện hành chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm 05 bảng lương (Xem chi tiết tại đây).

Lưu ý:

Tính tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có hướng dẫn về việc trả lương theo cơ cấu tiền lương mới như thế nào. Nên tất cả chỉ là suy đoán, hi vọng Chính phủ sẽ sớm triển khai để mọi người được nắm.

Theo nguồn TVPL

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn