Lạc Việt sureHCS

Lạc Việt sureHCS

Created with Fabric.js 3.6.3
Tư vấn phần mềm quản trị nguồn nhân lực toàn diện

Lạc Việt sureHCS là “cánh tay phải đắc lực” của hơn 1000 doanh nghiệp tại Việt Nam từ năm 1995.

Hotline: 0901 55 50 63

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài năm 2023

Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài mới nhất (áp dụng từ 15/02/2021); được ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020.

Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài
Ảnh chụp một phần Mẫu 07/PLI

Theo đó, Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định sử dụng mẫu báo cáo sử dụng lao động người nước ngoài như sau:

– Trước ngày 05/7 và ngày 05/01 của năm sau; NSDLĐ nước ngoài báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng NLĐ nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI.

Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/6 của kỳ báo cáo; thời gian chốt số liệu báo hằng năm tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo.

– Trước ngày 15/7 và ngày 15/01 của năm sau hoặc đột xuất theo yêu cầu; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động – Thương binh; và Xã hội về tình hình NLĐ nước ngoài làm việc trên địa bàn theo Mẫu số 08/PLI.

Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm và hằng năm thực hiện theo quy định của Chính phủ; về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Tải Mẫu báo cáo tình hình sử dụng NLĐ nước ngoài TẠI ĐÂY

Theo nguồn TVPL

Bài viết tham khảo:

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn