Lạc Việt sureHCS

Lạc Việt sureHCS

KRI

Phân biệt KRI & KPI trong quản trị doanh nghiệp

Phân biệt KRI & KPI trong quản trị doanh nghiệp Trong các buổi làm việc với doanh nghiệp, có một câu hỏi xuất hiện rất nhiều lần: “Điểm khác biệt giữa KPI và KRI là gì?” Định nghĩa: KRI (Key … Read More

Hệ thống báo cáo HR thông minh

dành cho lãnh đạo

Phân tích “sức khỏe” nguồn nhân lực real-time

Hỗ trợ ra quyết định linh hoạt & ngay lập tức

Đăng ký triển khai