Lạc Việt sureHCS

Lạc Việt sureHCS

Thuế TNCN

Mẫu tờ khai đăng ký thuế TNCN

Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN 2021 Sau đây là hướng dẫn điền tờ khai đăng ký thuế đối với cá nhân nộp thuế TNCN (trừ cá nhân kinh doanh); theo mẫu … Read More

Mẫu tờ khai đăng ký thuế TNCN

Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN 2021 Sau đây là hướng dẫn điền tờ khai đăng ký thuế đối với cá nhân nộp thuế TNCN (trừ cá nhân kinh doanh); theo mẫu … Read More

Mẫu tờ khai 08-MST – Điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Mẫu 08-MST – Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế Mẫu 08-MST Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế là biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng … Read More

Tiền lương KPI có phải đóng BHXH, thuế TNCN không?

Tiền lương KPI có phải đóng BHXH, thuế TNCN không? Để thúc đẩy hiệu quả làm việc của nhân viên, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện việc trả lương cho người lao động (NLĐ) theo lương cứng và KPI khi … Read More